Keskkonnaamet: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud

Keskkonnaamet jõuab järeldusele, et õlitehase keskkonnamõju ei ole piisavalt hinnatud ja otsustab alustada keskkonnamõjude hindamise (KMH). Selle otsuse teeb Keskkonnaamet õlitehase keskkonnakompleksloa menetluses.

Keskkonnaamet asub KMH algatamise otsuses seisukohale, et detailplaneeringu KSH-s (millele tugineb ka ehitusluba) on jäetud välja selgitamata või on ebapiisavalt hinnatud 1) fenoolvee käitlemise mõjusid; 2) õhusaasteainete PM10 ja PM2.5 sisaldust heites ning erinevate saasteainete heitmete koosmõju; 3) mõju kliimamuutustele; 4) õlitehase haavatavust kliimamuutuste suhtes; ning 5) mõju Natura aladele (Mustajõe loodusala ja Puhatu linnuala).

Sündmusega seotud artiklid:

https://keskkonnaamet.ee/uudised/keskkonnaamet-peab-vajalikuks-enefiti-olitehase-uue-seadme-keskkonnamoju-hindamist

https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=&proceeding_nr=M-106545&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=74894