Nõudmised

FFF Eesti nõudmised tulenevad 2019. aastal vastu võetud Lausanne’i deklaratsioonist, mille koostasid 34 riigi aktivistid Euroopa FFF liikumistest.

 1. Vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni järk-järgult alustades hiljemalt 2020. aastal ning saavutada nullemissioon 2030-ndate esimeses pooles.
 2. Rakendada riiklikud saastekvoodid vastavalt sotsiaalse õigluse põhimõttele ning tulevastele põlvedele tehtavale kahjule.
 3. Läbi õigusaktide eelistada inimeste ja kauba veol väikseima energiatarbe, ressursikulu ja keskkonnamõjuga transpordiliike.
 4. Vähendada energia tarbimist.
 5. Investeerida viivitamatult taastuvenergia tootmisesse
 6. Tunnistada kliimakriisi ning tegeleda aktiivselt teavitustööga, tagades kõigile inimestele ligipääsu tõestele ja täpsetele andmetele ja lahendustele.
 7. Kuulutada välja üleeuroopaline kliimakriis. Töötada välja tegevusplaan kriisi ületamiseks, mis hõlmab läbipaistvaid ja usaldusväärseid võimalusi edusammude hindamiseks.
 8. Töötada välja tõhusad meetmed kliimakriisist tekkivate kahjude ennetamiseks või vähendamiseks.
 9. Alustada sisukat koostööd kõigis valdkondades ja ühiskonnarühmades, kaasates noori, teadlasi, töölisi ja ettevõtteid.
 10. Kaasata nimetatud sidusrühmad kõigi otsuste tegemisse.
 11. Õigusaktidega toetada ringmajanduse – parandamine, taaskasutamine ja – töötlemine – arengut ning takistada lineaarse majanduse – tootmine, kasutamine ja äraviskamine – jätkumist.
 12. Õigusaktidega toetada kohaliku põllumajanduse ja agroökoloogia arengut, eelistades seejuures taimekasvatust ning taimse toidu kättesaadavust.
 13. Õigusaktidega kaitsta ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust.
 14. Lähtuda maakasutuse ja agroökoloogia reguleerimisel IPCC koostatud asjakohasest raportist.
 15. Tagada kõigile õiglane üleminek taastuvenergiale ning ligipääsetavus rohelise sektori töökohtadele.
 16. Keskkonnale kahjulike mõjudega konfliktide lahendamisele ja ennetamisele tuleb leida diplomaatilised lahendused.
 17. Käsitleda kliimapagulasi samaväärselt varjupaigataotlejatega ning tagada nende inimõigused.