Kaebuse sisu

27.03.2020 andis Narva-Jõesuu linnavalitsus oma korraldusega nr 157 ehitusloa Narva-Jõesuu linnas Auvere külas asuval Keskterritooriumi kinnistul ENEFIT282 Õlitehase püstitamiseks.

26.04.2020 vaidlustasid Eesti kliimaaktivistid (Fridays For Future Eesti) ehitusloa õiguspärasuse kohtus MTÜ Loodusvõlu nimel, kelle alla aktivistid koondunud on. Neid nõustavad Keskkonnaõiguse Keskuse juristid.

Milles seisneb kliimaaktivistide kaebus?

Kaebuse esitaja hinnangul on Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsus, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks, õigusvastane. Seda seetõttu, et ehitusluba ei ole arvestanud kõikide rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate kohustustega, mis Eesti endale võtnud on. Plaanitav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi, on vastuolus säästva arengu eesmärkidega ning Euroopa Liidu ja Eesti eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. 

Näiteks kui väljastatud ehitusloa alusel lubataks õlitehas ehitada, ei ole Eestil võimalik vähendada märkimisväärselt kasvuhoonegaaside heitmeid, mis on vajalik, et vältida panustamist globaalsesse kliimasoojenemisse või pöördumatuid tagajärgi loodusele ja tulevastele põlvkondadele. Põlevkivitööstuse laiendamine ei arvesta globaalseid suundumusi ega seega Pariisi kliimaleppega. Ainuüksi kõnealuse uue õlitehase aastane süsinikujalajälg oleks arvutuslikult hinnanguliselt 1,4 miljonit tonni CO2.  Võrdluseks olgu märgitud, et 2018. aastal oli kogu Eesti CO2 emissioon 18,6 miljonit tonni.

Euroopa roheline kokkulepe seab eesmärgiks saavutada ELis kestlik majandus ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks maailmas. 2019. aastal andis Eesti lubaduse solidaarselt sellesse eesmärki oma panus anda, tuginedes seejuures Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuselt (SEI) tellitud analüüsile, mis kinnitas, et Eestil on selgelt selleks ka majanduslik võimekus. Nimetatud SEI analüüs aga ei lisa põlevkiviõlitehase rajamist nullnetoheite meetmepaketi ossa põhjendusel, et pikas perspektiivis suurendab täiendava õlitootmistehase rajamine oma lisanduvate heitkogustega olulisel määral kliimaneutraalsuseni mittejõudmise riski. Samuti oleks õlitehase investeering kõrge regulatiivse ja majandusliku riskiga ning tooks kaasa olulises mahus heidete eksporti, mis ei ole kooskõlas globaalse kliimapoliitika sisuliste eesmärkidega.

Seega töötab õlitehase ehituse lubamine vastu EL strateegilisele eesmärgile jõudsalt ja kiiresti fossiilkütusest väljuda. 2021. aastal, kui kohtuasi on poolepeal, on Eesti ka siseriiklikult sätestanud kohustuse saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning peatselt  on uuendamisel ka vaheeesmärgid aastaks 2030 ja 2040. Teisalt toimuvad ühiskonnas taustal arutelud saavutada neutraalsus veelgi varem, ühe võimalusena aastaks 2035. Euroopa Liit karmistab jooksvalt kliimaeesmärke.

Praegusel juhul on õlitehase otsus tehtud tuginedes Eesti riiklikele ajakohastamata arengudokumentidele. Kaebaja on aga seisukohal, et kliimamuutusi puudutavate oluliste otsuste tegemisel ei saa tugineda ajakohastamata arengukavadele, nagu seda on riiklik energia- ja kliimakava (REKK) 2030, energiamajanduse arengukava (ENMAK) 2030 ja kliimapoliitika põhialused (KPP) 2050, vaid lähtuda tuleb tegelikest kliimakohustustest. Ka on nimetatud dokumentide keskkonnamõju kas üldse hindamata või on seda tehtud väga puudulikult. Kaebaja juhib tähelepanu, et SEI 2018. a lõpus avaldatud aruandes jõutakse järeldusele, et Eesti seni kavandatud meetmed ei võimalda täita isegi eeltoodud kehtivates kuid ajakohastamata siseriiklikes arengudokumentides ja EL õigusaktides aastaks 2030 seatud kliimaeesmärke. 

Kliimaaktivistide hinnangul on ehitusloa (keskkonna)mõjude hinnang puudulik. Näiteks on äärmiselt oluline hinnata ehituse mõju kliimale, kuid seda on kindlasti tehtud nõuetele mittevastavalt, kuna tuginetud on vananenud uuringutele, mis jäävad aastatesse 2013-2014. Eeltoodu tõttu on  õigusvastane ka ehitusloa aluseks olev detailplaneering. Puudulikult on hinnatud ka mõju õlitehase vahetusse lähedusse jäävale esmatähtsale Mustajõe Natura 2000 elupaigale, mistõttu ei ole välistatud, et ehitamisega kaasneb negatiivne mõju Natura alale. Eelolevale tuginedes taotles kaebaja lisaks esialgset õiguskaitset, mille kohus ka mais 2021 rahuldas.

Samuti rõhutatakse kaebuses, et õlitehase rajamise otsus on täielikult kaalutlemata ning ei võimalda ei puudutatud isikutel ega avalikkusel veenduda otsuse ratsionaalsuses. Kaebaja on seisukohal, et sedavõrd olulise kliimamõjuga projekti saanuks vastustaja lubada üksnes ülekaaluka huvi olemasolul, aga sellist huvi ei nähtu mitte kuskilt, kuna õlitehasele on palju paremaid, majanduslikult tasuvaid ja keskkonnasõbralikke alternatiive.

Ajajoon

veebruar 2019
Eesti Energia avaldab uue õlitehase ehitusplaani

Eesti Energia 2018. aasta aruandest selgub, et ettevõtte loodab 2019. aastal jõuda uue õlitehase investeerimisotsuseni.

loe veel
märts 2019
Fridays for Future Eesti korraldab esimese suurema kliimastreigi

FFF hakkab vaikselt tekkima, MTÜ on veel mägede taga, aga põlevkivile ollakse põhimõtteliselt vastu juba esimesest päevast peale.

loe veel
märts 2019
Avalikustatakse Õlitehase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
loe veel
aprill 2019
KÕK, ELF ja ERL kommenteerivad kriitiliselt õlitehase keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet

Keskkonnaühendused edastavad Narva-Jõesuu Linnavalitsuele õlitehase osas kriitilised kommentaarid, viidates, et plaan ei sobi kokku kliimaeesmärkidega.

loe veel
mai 2019
KÕKi jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer kritiseerib õlitehaste plaani
loe veel
juuni 2019
Ametiühingute Keskliit nõuab valitsuselt kliimakindlaid lahendusi
loe veel
august 2019
Keskkonnaminister Rene Kokk annab õlitehasele rohelise tule

“Keskkonnaminister kiidab heaks kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande.”

loe veel
august 2019
Riigihaldusminister Jaak Aab annab õlitehasele rohelise tule
loe veel
september 2019
Valitsus toetab õlitehast “moraalselt”
loe veel
september 2019
Keskkonnaühendused annavad peaministrile üle Kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatuse
loe veel
november 2019
Keit Pentus-Rosimannus nimetab õlitööstuse investeeringut rumalaks
loe veel
märts 2020
EV valitsus otsustab suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 125 mln euro võrra

Eelmine valitsuse otsus toetada õlitehase ehitust vaid moraalselt asendub otsusega toetada õlitehase ehitust rahaliselt 125 miljoni euroga. Investeerimisotsusega annab valitsus õlitehase ehitamiseks rohelise tule ja paigutab märkimisväärse summa kapitali põlevkivisektorisse. Tehtud otsus jääb kooronaviiruse COVID19 esimesest lainest põhjustatud tervisekriisi varju.

loe veel
märts 2020
Keskkonnaühendused: valitsuse otsus toetada õlitehase rajamist on vastutustundetu
loe veel
märts 2020
Teadusühendused: põlevkivitehase rajamine kriisiolukorras on vastutustundetu ja kahjulik
loe veel
märts 2020
Noorteühendused mõistavad õlitehase rahastamise hukka

20 noorteühendust üle-Eesti pöörduvad avaliku kirjaga valitsuse poole nõudes investeeringu tagasivõtmist. “Noorteorganisatsioonidena on meile oluline, et valitsus võtaks arvesse ka noorte huve ja arvamust, kuna noorte võimalused poliitiliste otsuste tegemisel osalemiseks on jätkuvalt piiratud…

loe veel
märts 2020
EE juht: Riigi rahata me õlitehast ei ehitaks
loe veel
aprill 2020
Kliimanoored pöörduvad õlitehase ehitamise peatamiseks kohtusse

Noorte kliimaaktiviste koondav juriidiline keha MTÜ Loodusvõlu esitab halduskohtule kaebuse, et tühistada Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt välja antud ehitusluba Eesti Energia uue õlitehase püstitamiseks. Koos kaebusega taotlevad noored esialgset õiguskaitset ehk ehitusloa peatamist. Noori asub kohtus nõustama Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer.

loe veel
mai 2020
Tartu halduskohus võtab kliimanoorte esitatud kaebuse menetlusse

Kohus võtab noorte esitatud kaebuse menetlusse ning tunnistab vastustajaks Narva-Jõesuu linna. Sealjuures otsustab kohus jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. See tähendab, et kohus ei peata ehitusluba kohtumenetluse ajaks. Noored esitavad halduskohtu määruse peale määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.

loe veel
mai 2020
Laura Kuusk algatab rahvaalgatuse õlitehase ehitusloa peatamiseks
loe veel
mai 2020
Tartu Halduskohus jätab noorte esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse rahuldamata
loe veel
juuni 2020
90 avaliku elu tegelast esitavad valitsusele pöördumise, milles paluvad investeeringust loobuda
loe veel
juuni 2020
Uku Lilleväli: põlevkiviõlisse panustamine tõstab riski, et kogu sektor variseb ootamatult kokku
loe veel
juuli 2020
Tartu Ringkonnakohus otsustab esmase õiguskaitse osas jätta halduskohtu otsuse jõusse
loe veel
juuli 2020
Eesti Energia ja VKG otsustavad eelrafineerimistehase projekti peatada

Turu olukorra muutudes kärbivad sektori esindajad olulised plaane põlevkiviõli tootmiseks: eelrafineerimistehase rajamise plaanist loobutakse, sest tehase rajamine ei tasu end ära.

loe veel
juuli 2020
Halduskohus kaasab menetlusse kolmandad osapooled
loe veel
oktoober 2020
Vahetuvad aktiviste kaebuses nõustavad juristid
loe veel
oktoober 2020
Rahvusvaheline kliimaõigluse fond CCI toetab noorte kaebust 10 000 dollariga
loe veel
detsember 2020
Riigikogu majanduskomisjon arutab rahvaalgatust õlitehase ehitusloa peatamiseks
loe veel
detsember 2020
Uuring: Põlevkivi tootmine kui rahvuslik rikkus
loe veel
veebruar 2021
Noored esitavad halduskohtusse uue esialgse õiguskaitse taotluse

Noored taotlevad uuesti ehitusloa peatamist, tuues uue asjaoluna välja ohu, et tehase vahetus läheduses asuva Natura ala (Mustajõe loodusala) niiskusrežiim võib saada tehase rajamise kahjustada. Vastavalt KSH aruandele ei saa välistada tehase ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste (teed, kraavid) negatiivset mõju kõrval asuvale Mustajõe loodusalale ja täpsemalt sealsele niiskusrežiimile.

loe veel
märts 2021
Tartu halduskohus jätab määrusega noorte EÕK taotluse rahuldamata
loe veel
märts 2021
Kertu Birgit Anton võtab kokku kaks aastat kliimastreike
loe veel
mai 2021
Rinkonnakohus otsustab rahuldada noorte taotluse ja peatada esialgse õiguskaitse korras tehasele antud ehitusluba

Määruse kohaselt on ehitustöö kohtuvaidluse lõpuni peatatud. Noortele on see üle aasta kestnud kohtuteel esimeseks (vahe)võiduks. Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul puudub kohtumäärusel hetkel veel ehitusele otsene mõju, sest ehitustegevust ei ole alustatud.

loe veel
mai 2021
Keskkonnaminister Tõnis Mölder: põlevkiviõlile pole alternatiivi
loe veel
mai 2021
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kutsub Eesti Energia juhte üles kohtuvaidluse ajaks õlitehase ehitust peatama

Rahandusminster annab Eesti Energia juhatusele teada, et kuna ehituslubade kehtivus on ajutiselt peatatud, siis ei tohiks ettevõtte teha edasisi kulutusi tehase planeerimisse ja ehitamisesse. Minister tuletab juhatusele meelde hoolsuskohustust ja lisaks palub uuesti üle vaadata tasuvusarvutused ja kohtuvaidlusega seotud asjaolud.

loe veel
juuni 2021
Eesti Energia: lõpetame 2030 aastaks põlevkivielektri tootmise
loe veel
juuni 2021
Tartu Halduskohus otsustab jätta kaebuse rahuldamata

Lisaks kaebuse rahuldamata jätmisel otsustab kohus tühistada Ringkonnakohtu poolt EÕK määruskaebuse. Aktivistid halduskohtu otsuse ringkonnakohtu edasi kaevata.

loe veel
juuli 2021
Noored kaebavad edasi Tartu Halduskohtu otsuse

Juunis jättis Tartu Halduskohus rahuldamata noorte kaebuse ning tühistas esialgse õiguskaitse. Selle otsuse kaebavad…

loe veel
juuli 2021
Tartu Ringkonnakohus tühistab esialgse õiguskaitse

Juuli keskel tühistab Tartu Ringkonnakohus esialgse õiguskaitse. Õiguskaitse tühistamine lubab Eesti Energial lüüa õlitehase…

loe veel
august 2021
Noored kaebavad edasi ringkonnakohtu määruse

Noored kaebavad edasi Tartu Ringkonnakohtu määruse, millega kohus tühistas esialgse õiguskaitse. Järgmise sammuna otsustab…

loe veel
september 2021
Riigikohus ei võta määruskaebust menetlusse

Riigikohus otsustab mitte võtta menetlusse noorte augustis esitatud määruskaebust, millega noored vaidlustasid ringkonnakohtu määruse,…

loe veel
november 2021
Õlitehas sai nurgakivi

Olenemata valitsusliikmete seisukohast, et enne kui kohtuotsust pole, tehast ehitama ei hakata, sai õlitehas…

loe veel
märts 2022
Madis Vasser: Eesti Energia õlitehas on jätkuvalt õlitehas
loe veel
aprill 2022
Keskkonnaamet: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud

Keskkonnaamet jõudis järeldusele, et õlitehase keskkonnamõju ei ole piisavalt hinnatud ja otsustas alustada keskkonnamõjude hindamise (KMH). Selle otsuse tegi Keskkonnaamet õlitehase keskkonnakompleksloa menetluses.

loe veel
mai 2022
Kohtuistung Ringkonnakohtus

18. mail toimus õlitehase kohtuasjas istung Tartu Ringkonnakohtus.

loe veel
juuni 2022
Algab õlitehasele seadmete paigaldamine
loe veel
juuni 2022
Tartu Ringkonnakohus jätab kaebuse rahuldamata

14. juunil jättis Tartu Ringkonnakohus õlitehase kaebuse rahuldamata ja mõistis MTÜ Loodusvõlult välja Enefit Power AS-i kasuks 3150 eurot.

loe veel
juuli 2022
Noored kaebavad ringkonnakohtu otsuse edasi

14. juulil esitab MTÜ Loodusvõlu Riigikohtusse kassatsioonkaebuse, millega vaidlustab Tartu Ringkonnakohtu 14. juunil tehtud…

loe veel
august 2022
Riigikohus ei anna esialgset õiguskaitset
loe veel
november 2022
Riigikohus võtab kaebuse menetlusse
loe veel
mai 2023
Keskkonnaühendused: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud
loe veel
oktoober 2023
Riigikohus avalikustab kohtuotsuse

11. oktoobril avalikustab Riigikohus õlitehase kohtuasja kohtuotsuse.

loe veel

Tegijad

Kohtuasi on teoks saanud tänu kümnete aktivistide ja toetajate tehtud pingutustele.

Kertu Birgit

Kertu Birgit Anton

“Kui valitsus otsustas eirata noorte pöördumisi ja meeleavaldusi, millega nõudsime õlitehase ärajätmist, tundus minu jaoks ainumõeldav võtta ette kohtutee, et takistada riiki keskkonda hävitamast. Praeguses kliimakriisis mõjutab iga õlitehas, iga otsus inimeste olevikku ja tulevikku üle terve maailma.”

Kertu esindab noori seoses kohtuasjaga meedias ning korraldab kommunikatsiooni.

Henri

Henri Holtsmeier

“Uue õlitehase ehitamine või selle mitte ehitamine keset kogu inimkonda haaravat keskkonnakriisi on fundamentaalse tähendusega: kas me valime loodushoidliku raja või jätkame pimesi kaljuveerele liikumist. Usun, et tänases Eesti õiguriigis võib kliimakaebus meid just loodushoidlikule rajale suunata.”

Henri on aktivistide juriidlise keha MTÜ Loodusvõlu juhatuse liige, hoiab silma peal rahastusel ning toetab meedia ja kommunikatsioonitööd.

Kristin

Kristin Siil

“Ma tahan tagasi tulevikku, mille on varastanud meilt eelnevate põlvkondade rahaahned ärimehed oma teadlikult keskkonnakahjulike tegudega. Õlitehase ehitamise peatamine oleks üks samm selle poole, et mul tekiks uuesti mingigi usk (kliima)õigluse võimalikusesse.”

Kristin, kliimastreikide algataja Eestis, on kohtuasjas moraalseks majakaks ja toetab kommunikatsioonitegevust.

Noori nõustavad kohtus Keskkonnaõiguse Keskuse juristid. 

Lisainfo saamiseks võib pöörduda aktivisti Kertu Birgit Antoni (kertu.birgit(ät)fridaysforfuture.ee) või KÕK juristi Kärt Vaarmari (kart(ät)k6k.ee) poole.

Rahastus

Õlitehase kohtuasja protsess on olnud kulukas ning saanud reaalsuseks tänu rahalistele toetajatele.

aasta märtsikuu seisuga on kohtuasjale õla alla pannud 164 annetajat kogusummas 12 392 eurot.

Lisaks on projektipõhiselt kohtuasja toetanud USA kliimaõigluse keskus Centre for Climate Integrity. Täpsemalt toetas IGSD kaebust halduskohtus 2020. aasta oktoobris 10 000 USA dollariga (8212 eur) ja 2021. aasta augustis kaebust ringkonnakohtus samuti 10 000 USA dollariga

Aitäh teile!

Toeta kohtuasja!

Kohtutee on lõpusirgel: 2022. aasta suvel vaidlustasime ringkonnakohtu otsuse, millega ringkonnakohus jättis meie kaebuse rahuldamata. Praegu käib vaidlus Riigikohtus ja otsust on oodata 11. oktoobril.

Annetatud raha kasutame juriidilise nõu saamiseks. Kohtuasja kaotuse korral on võimalik, et peame katma ka vastaspoole ehk jõuka suurfirma Enefit Poweri kohtukulud. 

Juhul, kui annetusi koguneb rohkem kui kulub raha õlitehase kohtuasjale, kasutame seda noorte ja looduse õiguste eest seismiseks ka edaspidi. 

Pangarekvisiidid

Nimi: MTÜ Loodusvõlu

Arveldusarve nr: EE481010220280631221

Selgitus: keskkonnaõigus