Rahvusvahelised lepped ja Eesti kliimapoliitika

– Pariisi kokkulepe ja mida see tähendab:
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/rahvusvahelised-kokkulepped/pariisi-kokkulepe

– Euroopa roheline kokkulepe ja selle selgitused:
https://ec.europa.eu/estonia/news/kliima_et

– Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050, millest lähtuvalt kujundatakse Eesti erinevate valdkondade poliitikat:
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0

– Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg:
https://www.envir.ee/et