[13. sept üldkogu] Biomassi masspõletamine hävitab Eesti metsi ja meie elukeskkonda

Kiri Eesti Euroopa Parlamendi saadikutele

Lugupeetud Euroopa parlamendi saadik!

13. septembril toimuval täiskogu hääletusel taastuvenergia direktiivi (RED) üle kutsume teid Fridays For Future Eesti nimel üles kasutama oma häält selleks, et:

LÕPETADA meie metsade põletamine energia tootmiseks.

LÕPETADA taastuvenergia direktiivist (RED) tulenev biomassi subsideerimine.

Euroopa Liidu kodanikud maksavad taastuvenergia direktiivi (RED) alusel elektrijaamades puude põletamise eest miljardeid eurosid toetusi. Kuid puidu põletamine energia saamiseks eraldab rohkem CO2 kui fossiilkütused ning metsaraie ja puidu põletamine kütusena hävitab meie metsi.

Kliima- ja looduskaitse eesmärkide saavutamiseks peame metsi kaitsma ja taastama, mitte neid energia saamiseks põletama. Suurema hulga puude põletamine ei saa aidata kaasa ELi energiajulgeolekule, kuna ELi elektrijaamad impordivad miljoneid tonne puitu Venemaalt, Ukrainast, USAst, Kanadast jm.

Cycleenergy koostootmis- ja pelletitehas, Erndtebrück, Saksamaa 

Need puutüved ei ole „jäägid” ega „jäätmed”

Lageraie Eestis Järvamaal, aadressil 58.753007 , 25.761585.

Metsa biomassi saamiseks tehtav raie aitab kaasa lageraiete hoogustumisele ELi metsades

Puidu põletamine on halb kliimale, metsadele ja meie tervisele. See suurendab CO2 heitkoguseid just siis, kui on kõige olulisem neid vähendada.

Üle 500 teadlase nõustuvad meiega ja on eelmisel aastal kutsunud üles ELi lõpetama puude põletamise energia saamiseks 1.

Nad kirjutasid avalikus kirjas: „Ettevõtted asendavad fossiilenergia kasutamise puiduga, mis suurendab soojenemist, selle asemel, et minna üle päikese- ja tuuleenergiale, mis tõepoolest vähendaks soojenemist.”

REDis pakutavad stiimulid puidu põletamiseks kütusena peavad lõppema.

40 miljardit eurot ELi maksumaksjate raha kulub biomassi põletamise toetamiseks2

Euroopa peab lõpetama REDi raames miljardite eurode maksmise subsideerimaks seda kahjulikku praktikat. Selle asemel tuleb investeerida tõelistesse taastuvatesse energiaallikatesse. 

SUUREMAD HEITED: Puidu põletamine eraldab energiaühiku kohta rohkem CO2 kui kivisüsi.3
ELis puidu põletamisel tekkiv CO2 koguheide on ligikaudu võrdne terve Prantsusmaa CO2 heitkogustega4.

EI OLE TAASTUV saavutamaks 2050. aasta kliimaeesmärke: puidu põletamine eraldab kiiresti CO2, kuid puude tagasi kasvamiseks kulub aastakümneid kuni sajandeid.

EI OLE JÄTKUSUUTLIK: REDi jätkusuutlikkuse kriteeriumid on nõrgad ja ebamäärased. Need ei kaitse metsi ega vähenda kliimamõjusid.

EI TOETA ENERGIAJULGEOLEKUT: Vaid 10% Venemaa gaasi asendamiseks oleks vaja suurendada ELi metsade raiet 60%5, kuid meie metsad on juba üleraiutud ja selle tulemusena nõrgeneks ELi metsade süsiniku sidumise võime veelgi.

Teie hääl loeb: ITRE raport REDi kohta on esimene samm, et peatada REDi stiimulid halvimat tüüpi puidu põletamisele (esmane metsa biomass – artikkel 29), kuid see jätab lüngad, mis võimaldavad tavapärasel viisil jätkata. Need tuleb täiskogu hääletusel sulgeda.

Vabaühenduste hääletussoovitused 13. septembriks:

LÕPETAGE REDi toetused ja stiimulid halvimat tüüpi puidupõletamiseks (artikli 29 lõiked 1, 6 ja 11), milleks on esmase metsa biomassi põletamine. See moodustab umbes 3% kogu ELi energiast ja ca 50% puidust, mis põletatakse taastuvenergia saamiseks.

OLGE VASTU lünkadele esmase metsa biomassi definitsioonis (artikkel 2), kustutades erandid tulekahjudest, haigustest või kahjuritest mõjutatud metsadele, et taastada Teadusuuringute Ühiskeskuse kasutatud teaduslik definitisioon.

PEATAGE toetused ainult elektrit tootvatele elektrijaamadele ja OLGE VASTU eranditele teatud jaamade puhul (artikkel 3.3). Puidu põletamine elektri tootmiseks on kõige ebatõhusam viis energia tootmiseks ja avalikku raha ei tohiks sellele praktikale raisata.

OLGE VASTU üliolulise kaskaadpõhimõtte nõrgale „rakendusaktile” ja TAASTAGE kavandatud delegeeritud õigusakt, et tagada puidu kasutamise hierarhia kohaldamine kogu ELis, eelistades materjalide pikaealist kasutamist põletamisele.

Kutsume parlamendiliikmeid üles LÕPETAMA puidu põletamise toetusi ja soodustusi

taastuvenergia direktiivi alusel

ja

investeerima selle asemel tõelistesse taastuvatesse energiaallikatesse, nagu maasoojus, tuul ja päike.

Täname Teid nende soovitustega arvestamise eest, kui hääletate 13. septembril taastuvenergia direktiivi üle.

Mu kolleegid ja mina oleksime tänulikud võimaluse üle arutada meie prioriteete seoses REDi muudatustega, et aidata kaitsta Euroopa metsi. Palun andke mulle teada sobivatest kellaaegadest helistamiseks või veebikohtumiseks Brüsselis 5.–7. septembril.

Lugupidamisega

Kaia Konsap

Fridays For Future Eesti

PS: Vaadake lühikest videot ”Pellet Fiction”, mis näitab, kuidas puudest puidugraanuleid valmistatakse: https://youtu.be/Q8wYUa-47k8

pelletitehaste pildid

Olulised viited:

https://www.wwf.eu/?2128466%2F500-scientists-tell-EU-to-end-tree-burning-for-energy

2 €16 miljardit otsetoetusi 2015-2020; €12 miljardit kaudseid toetusi

3https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2022.2062933;

Komisjoni  2016 mõjuhinnang  bioenergiale

4https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122719/jrc-forest-bioenergy-study-2021-final_online.pdf#page=88);

CO2: total emissions by EU country 2019 | Statista.

5 https://forestdefenders.eu/replacing-just-10-of-russian-fossil-fuels-with-wood-will-obliterate-even-more-forests/

Hpiatussilt puul: Sellise puu põletamist loetakse ELis roheliseks
Protestsilt puul – sellist puud on Euroopa Liidus võimalik subsideeritult põletada ja reeglite järgi on see roheline tegevus
Protest puidu põletamise vastu Narva Elektrijaamades
Protest puidu põletamise vastu Narva Elektrijaamades
halg kirjaga kliima põleb
Puidu põletamine energia saamiseks eraldab rohkem CO2 kui fossiilkütused ning metsaraie ja puidu põletamine kütusena hävitab meie metsi