Soovime keskkonnaministeeriumilt teavet seoses riigikontrolli auditiga

Avaldame 18. märtsil keskkonnaministeeriumile saadetud kirja seoses riigikontrolli 07. märtsil 2023 avaldatud kaitsealade haldamist käsitleva auditiga.

Kirjutan teile noorte keskkonnaliikumisest Reeded Tuleviku Nimel. Oleme Noorte Keskkonnanõukogu liige, ühtlasi ka grupp aktiivseid noori, kes kõik tegelevad igapäevaselt kliimamuutuste vastu võitlemisega.

Uurime, milliseid konkreetseid tegevusi teeb Keskkonnaministeerium seoses riigikontrolli välja toodud puudustega looduskaitsealade haldamisel. Oleme lugenud Keskkonnaministeeriumi vastust olukorrale ja soovime saada rohkem teavet. Me soovime end kurssi viia ja oleme avatud igasugusele koostööle ja kaasamisele. Soovime, et kirjutaksite erinevad tegevused ja probleemid meile rohkem lahti.

Milliseid tegevusi on planeeritud seoses riigikontrolli dokumentides väljatoodud muredega:

– Korrektse, lihtsasti ja üheseltmõistetava ülevaate puudumine; palju on Eestis kaitsealust metsa; läbipaistmatud andmete kogumise, käitlemise ja analüüsimise printsiibid
– Kaitse-eesmärkidega vastuolus olevad looduskaitseala kaitse-eeskirjad (näiteks Nabala-Tuhala LKA, Lahemaa rahvuspark, Otepää looduspark)
– Kaitse eeskirjade muutmine „lahjemaks”, lubades kuni kahehektarilisi lageraieid piiranguvööndites (NB! Tegu ei oleks raiumise lauskeelamisega, näiteks Nabala-Tuhala LKA, Lahemaa rahvuspark, Otepää looduspark)
– Erinevate raiete tagajärjel tekkivat ajalise ja ruumilise koosmõju mittearvestamine, ekspertuuringute ignoreerimine (lahendust vaja kõigile kaitsealustele aladele)
– Saja-aastaseid vanu metsi, hoolimata nende kõrgest elurikkusest, on rangelt kaitstavatel aladel alla poole
– Vähene või puuduv järelevalve raietele (näiteks Nabala-Tuhala LKA, Kõveri-Ilvese, Prählamäe, Tänavjärve, Nõva)
– Keskkonnaseire andmed näitavad mitmete taime-, looma- jm liikide seisundi halvenemist kaitstavates metsades, kuid Keskkonnaagentuur ega Keskkonnaamet ei ole halvenemise põhjusi välja selgitanud
– „Keskkonnaministeeriumi kõrged riigiametnikud ületasid volipiire, andes ebaseaduslikke kaitstava ala piiride muutmise korraldusi, mis on toonud kaasa loodusväärtuste kahjustamise” (Marku Lamp, Raied Kõveri-Ilvese püsielupaigas)

Lisaks sooviksime teada, millal muutused peaksid läbi viidud saama? Milline on orienteeruv tähtaeg?

Lugupidamisega,
Reeded tuleviku nimel liikumine